WHISTLEBLOWING – VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon o ochraně oznamovatelů“), provozuje společnost Outreach Czech s.r.o., se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 090 37 641, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 329587 („Outreach“), vnitřní oznamovací systém, který umožňuje důvěrné oznamování možných protiprávních jednání a který zaručuje, že podaná oznámení jsou prošetřena transparentním, efektivním a objektivním způsobem a že Outreach přijme příslušná preventivní či nápravná opatření.

Co může být předmětem oznámení?

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, ke kterému došlo nebo má dojít ve společnosti Outreach, a které: 

 1. má znaky trestného činu; 
 2. má znaky přestupku, za který lze uložit pokutu, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč; 
 3. porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, nebo 
 4. porušuje právní předpisy EU nebo jiné právní předpisy v oblasti:
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů EU, nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU.

Kdo může učinit oznámení?

Osoby, které pro Outreach vykonávají/vykonávaly práci nebo jinou obdobnou činnost nebo které jsou/byly v pracovním nebo obdobném styku se společností Outreach a které spadají do některé z těchto kategorií: (i) zaměstnanci, (ii) dobrovolníci, (iii) stážisté; (iv) osoby samostatně výdělečně činné, včetně osob ucházejících se o tyto role („Oznamovatelé“). 

Všechny ostatní osoby jsou vyloučeny z využívání vnitřního oznamovacího systému Společnosti, a to i v případě, že pro Společnost vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost nebo jsou se Společností v pracovním/obchodním styku. Konkrétně jsou vyloučeny následující kategorie potenciálních oznamovatelů: (i) osoby vykonávající práva spojená s účastí ve společnosti Outreach, (ii) členové orgánů společnosti Outreach, (iii) osoby, které plní úkoly v rámci činnosti společnosti Outreach, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, (iv) osoby vykonávající správu svěřenských fondů; a (v) osoby vykonávající práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění (dodavatelé nebo jejich zaměstnanci).

Jak učinit oznámení?

Oznámení musí být podána kterékoli či všem z následujících osob:

 1. Klára Štouračová, CZ HRBP,
 2. Lucie Michalíková, CZ HR Specialist,
 3. Danielle Eelkema, VP, People Experience,
 4. Maggie Anthoney, Legal Counsel

(„Příslušné osoby“).

Oznámení mohou být podána prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému následujícími způsoby:

 1. písemně e-mailem na adresu: whistleblowingcz@outreach.io
 2. ústně na těchto telefonních číslech Příslušných osob: 
 1. + 420 739 071 581 (primární telefonní linka),
 2. + 420 773 736 637 (sekundární telefonní linka – pro případy, kdy primární linka neodpovídá nebo je nedostupná). 

Telefonní linky jsou v provozu v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin. Mimo tyto hodiny mohou Oznamovatelé učinit oznámení písemně, případně mohou Příslušné osoby zavolat Oznamovateli zpět v reakci na zmeškaný hovor,

 1. na žádost Oznamovatele při osobní schůzce s Příslušnou osobou – v takovém případě si prosím domluvte schůzku s Příslušnou osobou předem emailem nebo telefonicky.

Oznámení musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození nebo jiné údaje, z nichž lze dovodit totožnost Oznamovatele. Outreach nepřijímá anonymní oznámení.

Outreach vyzývá všechny Oznamovatele, aby upřednostnili vnitřní oznamovací systém, aby bylo zajištěno rychlé a efektivní vyřízení oznámení a odpovídající řešení ze strany společnosti Outreach. Oznamovatelé však mohou využít rovněž oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti (Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)).

Ochrana Oznamovatelů

Oznamovateli, který učiní oznámení v dobré víře (tj. má oprávněné důvody domnívat se, že vzhledem k okolnostem a informacím, které měl v době podání oznámení k dispozici, jsou oznámené skutečnosti pravdivé), náleží ochrana podle Zákona o ochraně oznamovatelů. Totožnost Oznamovatele bude zachovávána v důvěrnosti a společnost Outreach nebude tolerovat žádná odvetná opatření vůči němu. Vědomě nepravdivá oznámení (např. se zlým úmyslem poškodit jiného zaměstnance) jsou v rozporu se Zákonem o ochraně oznamovatelů a představují porušení povinností, která mohou vést k disciplinárnímu, občanskoprávnímu, správnímu nebo trestnímu postihu včetně pokuty až do výše 50.000 Kč.

Oznamovatelé se při získávání informací a důkazů pro podání oznámení nesmí dopustit trestného činu.

Pro informace o ochraně osobních údajů Oznamovatelů kontaktujte prosím Příslušné osoby.